algemeen  praktijk  waarom 
Ons onderwijs in de praktijk

Taak
We werken met de takenkaart, de dag taak, halve weektaak en de hele weektaak. In alle groepen is de basistaak, keuzetaak, verrijkings/verdiepings- en herhalingstaak, het plannen, afkleuren, maatjeswerk en een evaluatie in een opbouwende doorgaande lijn terug te vinden.
In de groepen 1 en 2 werken de leerlingen met een takenkaart waar opdrachten op het gebied van motoriek, cognitief, creatief en keuzetaak staan.
In groep 3 en 4 werken de kinderen met een dagtaak. In de dagtaak staan opdrachten voor lezen/taal, schrijven, rekenen, computer en keuzetaken.
In groep 5, 6, 7, 8 wordt de dagtaak via een halve weektaak naar een hele weektaak uitgebreid en wordt er steeds meer van hun organisatievermogen, inzicht en werkhouding verwacht.
De dag-, halve week- en weektaken zijn op elkaar afgestemd en hebben een doorgaande lijn.

takenkaartgroep 1 en 2 kleuters/takenmaptakenmap groep 3 en 4


Basistaak/keuzetaak
In de basistaak bepaalt de leerkracht voor het grootste deel wat er in de taak staat. Iedere basistaak wordt zoveel mogelijk afgestemd op het niveau van de individuele leerling. Naast de basistaak is er verdiepings-, verrijkings- en herhalingstof en de keuzetaak. Bij een keuzetaak mogen kinderen kiezen uit een aantal opdrachten of mogen zij zelf bedenken wat ze willen leren. Samen met de leerkracht wordt er dan gekeken hoe dat gerealiseerd kan worden.

Plannen
De kinderen weten van te voren hoeveel tijd ze per dag hebben voor hun taak en plannen de volgorde van het werk in. Naarmate de leerling in een hogere groep komt zal het steeds meer verantwoordelijkheid krijgen t.o.v. de taak.

Afkleuren
Als de kinderen vinden dat ze een taak echt af hebben mogen ze het onderdeel of vak afkleuren op hun takenblad. Dit doen ze in de kleur van de dag.

het afkleuren van de takenmapde dagkleuren


Maatje
Er is een aantal opdrachten in een weektaak dat kinderen met een maatje kunnen maken. Er zijn verschillende manieren om de maatjes te vormen maar het is uiteindelijk de bedoeling dat leerlingen leren met iedereen samen te werken. Er kunnen ook maatjes worden gemaakt voor een langere periode, bijv. tijdens een project.

 
samenwerken en uitleggen


Nakijken
Vanaf groep 1 leren de kinderen zelf nakijken. Daar begint het met het zelf controleren van bijvoorbeeld puzzels. De leerkracht bepaalt soms nog samen met de leerling of een werkje klaar is om te kunnen worden afgekleurd. Vanaf groep 3 gaan ze af en toe het keuzewerk zelf nakijken. En vanaf groep 5 mogen ze bepaalde rekenlessen zelf nakijken. Ze leveren alles wel in bij de leerkracht, deze kijkt het rekenen steekproefsgewijs na. De rekentoetsen worden niet door de leerlingen nagekeken. Taal en begrijpend lezen worden door de leerkracht nagekeken.

Evaluatie/reflectie
Kinderen evalueren aan het einde van hun dag of week hoe het werken en/of spelen is gegaan, dit noteren zij op het takenblad. Verder zijn er in de week regelmatig gesprekken met de leerlingen waarbij gereflecteerd wordt op de taak, het gemaakte werk en werkhouding.

De dagkleuren
Onze school kent de volgende kleuren van de dag:
maandagrood
dinsdaggeel
woensdaggroen
donderdagblauw
vrijdagoranje
De kleuren van de dag worden gebruikt om de taak af te kleuren.

Dagindeling
Door middel van een vaste dag- en weekplanning weten de leerlingen wanneer ze welke lesonderdelen hebben.
Bij groep 1 en 2 is het verder mogelijk de onderdelen met pictogrammen aan te geven.

Werkplekken
Leerlingen werken in de eigen groep. Daarnaast hebben we werkplekken op de gang, waarbij de leerlingen o.a. het maatjeswerk kunnen doen. In het zonnetje hebben we tijdens de taakuren speciale stilteplekken; daar kunnen kinderen gaan werken, als ze opdrachten in stilte willen gaan doen.

Uitdagende leeromgeving
Iedere leerkracht probeert zijn groep rijk te decoreren met materialen die leerlingen uitdaging geven met een bepaald onderwerp of activiteit aan het werk te gaan.

de leeskofferuitdagende materialen om het lezen te stimuleren
in groep 3 en 4


Uitgestelde aandacht
In alle groepen werken de leerkrachten en kinderen met uitgestelde aandacht. In groep 1 en 2 wordt er gewerkt met de beer. Zit de beer op het stoeltje, dan is de leerkracht bezig met instructie. Vanaf groep 3 wordt er gewerkt met het dalton blokje. De leerkracht en leerlingen kunnen aangeven of er gevraagd mag worden (groen: ik ben beschikbaar en rood: ik ben nu voor mezelf aan het werk). De leerkracht is niet altijd meteen beschikbaar om vragen te kunnen beantwoorden, daarom kunnen de kinderen met het vraagteken op het blokje aangeven dat zij een vraag hebben en ondertussen verder werken aan iets anders. Andere kinderen kunnen zien dat het kind een vraag heeft en eventueel helpen, of als de leerkracht beschikbaar is helpt de leerkracht het kind. De leerkracht loopt een bepaalde route in de klas, zodat de leerlingen weten wanneer ze aan de beurt komen. In de bovenbouwgroepen maakt de leerkracht gebruik van de instructietafel. Een groepje of een individuele leerling krijgt hier gerichte uitleg.

uitleg aan de instructietafel aan leerlingen uit
groep 7 en 8


Verschillen
Niet iedere leerling is hetzelfde, kinderen verschillen. Daar proberen wij zoveel mogelijk rekening mee te houden.
In de taak plant de leerkracht het werk voor de aankomende week. Daarbij houden wij rekening met wat het kind aan kan en bieden, indien nodig, meer/minder of moeilijker/makkelijker leerstof aan. Daarbij houden we rekening met leerlingen met o.a. dyslexie, discalculie en de (hoog)begaafde leerlingen. Omdat kinderen zelfstandig werken, heeft de leerkracht ruimte om individueel of in kleine groepjes kinderen te begeleiden en instructie te geven.

in alle groepen staan meerdere computers

in drie groepen maken we gebruik van het
digitale schoolbord

de daisy speler kan gebruikt worden door
leerlingen met dyslexie
in alle groepen gebruiken we leermaterialen voor
leerlingen die meer aan kunnen dan de
basisleerstof


Gesprek
Wij hebben verschillende gespreksvormen
Evaluatie gesprek: hierin evalueert de leerkracht individueel of met een groep het zelfstandig werken, het samenwerken en de werkhouding van de leerlingen.
Reflectiegesprek: hierin reflecteert de leerkracht individueel of met een groep de goede en minder goede kwaliteiten van een leerling. Een leerling leert deze dan beter of anders te gebruiken en te accepteren. Ook leren de leerlingen de kwaliteiten van een ander te gebruiken, te respecteren of te verbeteren.
Sociaal-emotioneel gesprek: de leerkracht besteed aandacht aan verschillende aspecten op sociaal-emotioneel gebied. Dit kan gebeuren door een voorval maar ook aan de hand van een leergesprek of een introductie van een specifiek “daar gaan we deze week op letten” regel.
Leergesprek: De leerkracht of leerling(en) introduceert een onderwerp en in een gesprek wordt er aan dat onderwerp vorm gegeven. Dit kan uiteindelijk leiden tot het verder uitdiepen van het onderwerp.
Gezelligheidsgesprek: wat hebben we van het weekend of in de vakantie gedaan.


Daltonmorgen/middag/avond
Een aantal keer per jaar is er een Dalton-morgen/middag/avond. Op de Dalton-morgen/middag/avond bereiden leerkrachten en ouderraad een activiteit voor; o.a. de herfst-, kerst-, paas-activiteit. Op de Dalton-morgen/middag/avond werken alle kinderen groepsdoorbrekend. Doordat het groepsdoorbrekend is leren de kinderen elkaar op school kennen. De grotere kinderen helpen de kleinere en zo leren ze van elkaar.
Ook laten alle kinderen van de school aan elkaar zien wat zij hebben geleerd, gedaan en gemaakt rondom een bepaald thema; in de vorm van een verhaal, gedicht, toneelstukje, zang en dans.

optreden tijdens kerstfeestnatuureducatie door gastdocent


Ons Dalton keuze-uur
Kinderen hebben hun eigen interesses en belangstellingsgebieden. Hun eigen specialismen. Zo zijn er kinderen die erg muzikaal zijn, er zijn technische kinderen, motorisch vaardige kinderen, sociale kinderen, enz.
Wij hebben als stelling dat kinderen allemaal op hun eigen gebied slim zijn en dat ze hun slimheid willen ontwikkelen.
Daarom willen we kinderen de mogelijkheid geven, naast het cognitieve, ook zijn of haar eigen intelligentie te ontwikkelen.
We geven het kind die mogelijkheid binnen het keuze-uur. Minimaal één keer per week bieden wij kinderen de mogelijkheid te kiezen wat ze willen. We bieden daarbij activiteiten aan volgens het principe van de meervoudige intelligentie (elk kind is slim op zijn of haar eigen gebied). Binnen dit keuze-uur worden kinderen uitgenodigd en uitgedaagd zelf met ideeën te komen over wat ze willen bereiken.
Zo organiseren we met het kind de meest uiteenlopende activiteiten! Ook maken we graag gebruik van de expertise van ouders en vrijwilligers. De acht intelligenties zijn:
Woordknap, Rekenknap, Kijkknap, Muziekknap, Beweegknap, Natuurknap, Mensenknap, Zelfknap.
Het keuze uur voor de groepen 1 t/m 4 is op elke dinsdagmiddag van 14.00 uur – 15.00 uur en voor de groepen 5 t/m 8 op elke vrijdagmiddag van 13.30 uur – 15.00 uur.

Activiteiten tijdens het keuze uur


In de schoolgids vindt u meer informatie.